Laatste Nieuws
wedstrijdprogramma 2017 >>>
...................
inschrijving diverse federatieve wedstrijden >>>
...................
agenda algemene jaarvergadering 13 maart a.s. >>>
...................
14 april lezing Herwin Kwint >>>
...................
reiger bij het water

Welkom

 

****************************************************************************************

Dinsdag, 21 februari, gaat de groep "”die hards only”” ,55 plussers, leden Meuntje en Voorntje,weer vissen.

Vertrek: 07.30 uur Parkeerplaats Odoorn

Viswater : Zuidlaren

Inleg: 3 euro, prijzengeld is inleggeld  1:2

Wel even bellen als je mee gaat : Jos Zomer 06-33653721

**********************************************************************************************************

 

Federatieve wedstrijden.

 

We kunnen ons weer inschrijven voor de federatieve wedstrijden, het inschrijven is vrij simpel. Na de inschrijving ontvang je een bevestiging en kun je het geld overmaken.

 

8 april                   Noord Oostelijk Kampioenschap  in het Beukerskanaal te Steenwijk

 

1 juli                      Kampioenschap Groningen/Drenthe op de steigers in Stadskanaal

 

28 juni                 Klaas Harm Landbokaal  voor 55 plussers op de steigers in Stadskanaal 1e wedstr

 

27 september   Klaas Harm Landbokaal  voor 55 plussers op de steigers in Stadskanaal 2e wedstr

 

Klik op onderstaande link en houdt uw vispas bij de hand.

 

http://www.vissen.nl/wedstrijden/inschrijven-diverse-federatieve-wedstrijden/

 

***********************************************************************************************

 

 

 

Agenda voor de algemene ledenvergadering van HSV "Het Meuntje” te Emmen.


Te houden op 13-03-2017, in de "Marke” Statenweg 107 (Angelslo) 7824 CW te Emmen.


Aanvang: 19:30 uur.


01. Opening.


02. Ingekomen stukken en mededelingen.


03. Notulen algemene ledenvergadering 2016.


04. Jaarverslag van de penningmeester.


05. Verslag van de kascontrolecommissie.

06. Verkiezing kascontrolecommissie.

      2e jaar: P. Winter en A. van der Steen. Res. Wyn. Schepers

07. Begroting.

08. Pauze.

09. Vaststellen contributie.

10. Competitiewedstrijden.

11. Jaarverslag federatie Groningen – Drenthe.

12. Jaarverslag secretaris.

13. Bestuursverkiezing.

Aftredend: ivm statutair bepaalde uittrede leeftijd van 70 jaar: W.Schepers. Aftredend en herkiesbaar B. Visser en A. Hazelhoff

14. Rondvraag.

15. Sluiting.

Note:

Leden hebben het recht agendapunten voor de behandeling in deze vergadering schriftelijk bij de secretaris in te dienen. Dergelijke agendapunten dienen 2 weken voor de vergadering in het bezit te zijn van de secretaris.

Voor punt 13, bestuursverkiezing geldt, kandidaatstelling van een lid door één of meerdere leden, deze dient minimaal 2 weken voor de vergadering schriftelijk bij het bestuur te geschieden en moet vergezeld gaan van een schriftelijke bereidverklaring van betrokkene.

Met nadruk wordt er op gewezen, dat ten aanzien van de van de in de rondvraag naar voren gebrachte punten, geen stemming kan plaats hebben.

Aalden 04-02-2017

************************************************

 

Reserveren is wenselijk want vol=vol. s.dehaas@home.nl

*********************************************************************************************

Dinsdag,  februari, gaat de groep "”die hards only”” ,55 plussers, aangevuld met andere liefhebbers, weer vissen.

vertrek:

Viswater :

Inleg: 3 euro, prijzengeld is inleggeld  1:2

Wel even bellen als je mee gaat : Jos Zomer 06-33653721

********************************************************************************************

VISPAS 2017

Als u voor 1 december de contributie van de vispas 2017 heeft overgemaakt, dan valt een dezer dagen de nieuwe vispas bij u in de bus.

Nog niet betaald? Maak dan z.s.m. het geld over, graag met vermelding van uw lidnummer en wij zullen er zorg voor dragen dat u de nieuwe vispas  tijdig thuis krijgt.

Heeft u betaald en nog geen vergunning ontvangen, neem dan contact op met de penningmeester. Er zijn namelijk betalingen binnengekomen van leden die hun lidnummer vergeten zijn te vermelden.